Pravo na pristup informacijama

UVOD

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” brojevi 25/13 i 85/15) obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Muzeja za umjetnost i obrt (dalje: Muzej) da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Informacija je svaki podatak koji posjeduje Muzej u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je Muzej sam izradio ili u suradnji s drugim tijelom ili dobio od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom Muzeja.

OSNOVNI PODACI

Muzej ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu. Djelatnost Muzeja obuhvaća sistematsko sakupljanje, čuvanje, stručnu zaštitu, stručnu i znanstvenu obradu i pedagoško-obrazovno prezentiranje pokretnih kulturnih dobara domaće i inozemne umjetničke, obrtničke i industrijske proizvodnje povijesnog i suvremenog razdoblja. Na temelju navedenih poslova u muzeju se pripremaju i održavaju stalne, povremene i pokretne izložbe, u zemlji i inozemstvu, organiziraju i održavaju predavanja, seminari, tečajevi i slični oblici rada, izdaju katalozi i druge stručne i znanstvene publikacije, te propagandni materijal za upoznavanje i popularizaciju muzejske građe i ostvaruju drugi oblici muzejske djelatnosti u skladu sa zakonom.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Muzej upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Muzeju, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na www.muo.hr Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku ili putem telefona, o tome će se sastaviti službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, izuzev ako traži ponovnu uporabu informacija. Muzej omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: – neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem, – uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, – dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, – na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahjtevu naznačiti način dobivanja informacije. zahtjev se podnosi: – pisanim putem na adresu: Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10, Zagreb – elektroničkom poštom na adresu info@muo.hr – telefonom na broj: +385 1 4882 139 – telefaksom na broj: + 385 1 4828 088

Koisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred Muzejem. Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Muzej može ograničiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

ROKOVI OSTVARIVANJA PRVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Muzej je podnositelju usmenog ili pismenog zahtjeva obvezan omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu informacije. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, Muzej će odbaciti zahtjev rješenjem. Ako Muzej ne posjeduje informaciju, ne raspolaže njome ili je ne nadzire, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupit će isti tijelu javne vlasti koje posjeduje informaciju, raspolaže njome ili je nadzire, o čemu će se obavijestiti podnositelja. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana računajući od dana kada je Muzej trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji: – ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja, – ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, – ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, – ako je dužan provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. O produženju roka Muzej će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

 

Opći akti

Zakoni i pravilnici

Zaštita osobnih podataka

Razni dokumenti i odluke

PROCEDURE

Programi rada

Financijski planovi

Izvješća

Sponzorstva i donacije

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća

       2013.

       2015.

       2016.

      2017.

       2018.

      2019.

    2020.

   2021.