Centar oblikovanja svakodnevice (COS)

Projekt Centar oblikovanja svakodnevice (COS) polazi od teze kako između kulture i svakodnevnog života postoji duboka veza, odnosno kako kulturne i kreativne aktivnosti, u najširem spektru značenja, a posebno u području dizajna, imaju sveprisutan učinak na oblikovanje naših životnih okruženja, odnosno na promišljanje kako živote svih nas učiniti kvalitetnijima, iskustveno bogatijima, stimulativnijima i slojevitijima.

Ovim projektom utvrdit će se postojeće stanje i istražiti mogućnosti uspostavljanja novog modela sudioničkog upravljanja u kulturi zasnovanog na modelu participativne demokracije. Ona za svoju polazišnu točku ima građane kojima se kroz institucije omogućuje aktivno doprinošenje stanju vlastitog društvenog realiteta. Kako bi se ovaj suvremeni model mogao početi provoditi u praksi, nužna je i transformacija samih institucija, od prilagodbe za koordinaciju upravljanja resursima do osnaživanja institucionalnih kapaciteta u razmjeni iskustva i umrežavanja raznolike arhivske i istraživačke građe na temu dizajna, primjenjene umjetnosti i arhitekture.

Ishod dvogodišnje suradnje hrvatskih strukovnih udruženja na području primijenjene umjetnosti i dizajna (Hrvatskog dizajnerskog društva – HDD, Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH), središnje muzejske institucije za područje dizajna (Muzeja za umjetnost i obrt – MUO), umjetničke organizacije (Bacači sjenki) i lokalne samouprave (Grad Zagreb) – definirat će model sudioničkog upravljanja u kulturi za potrebe osnivanja Centra oblikovanja svakodnevice kao platforme. Za involvirane institucije i organizacije to, između ostalog, znači da će dobiti platformu unutar koje će izgrađivati nove sadržaje i nove vrijednosti, otvarajući se međusobno na načine i u mjeri u kojoj to dosad nije bilo moguće. Dodatna vrijednost projekta je uključivanje građana prilikom definiranja stvarnih potreba lokalne zajednice Grada Zagreba.

U nacionalnom se kontekstu, unatrag nekoliko godina, aktualizirala tema civilno javnog partnerstva u kulturi. Jedan od zagovaratelja ovih principa je Zaklada Kultura nova, koja kroz svoje djelatnosti preispituje kulturne politike i temelje potrebne za razvoj novih upravljačkih praksi u kulturi koje počivaju na principu sudjelovanja. Zahvaljujući takvim inicijativama, trenutno se na državnoj razini provodi više od 30 projekata nastalih u sklopu poziva Europskog socijalnog fonda “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi”. Jedan od tih projekata je upravo i Centar oblikovanja svakodnevice.