PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Informacija je svaki podataka koji posjeduje Muzej za umjetnost i obrt u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Međunarodna informacija je ona informacija koju je Muzeju ustupila strana država ili međunarodna organizacija s kojom Muzej surađuje ili joj j e član.

Službena osoba za informiranje Muzeja za umjetnost i obrt: Antonija Dejanović

Službena osoba za informiranje:

1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Muzeja, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne upotrebe informacija

2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objedinjavanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Muzeja

3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Korisnik prava na pristup informacijama dužan je prvo obratiti se službenoj osobi za informiranje, putem zahtjeva, kako bi ostvario svoje pravo na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama i GDPR suglasnost

PREUZMI ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ispunjen i vlastoručnim potpisom ovjeren obrazac molimo poslati putem elektroničke pošte na e-adresu info@muo.hr (mailto:info@muo.hr)

ili poštom/dostavom na adresu: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 10

U Muzeju je ustrojen upisnik sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04)