Natječaji

Aktualni natječaji

Natječaj za radno mjesto VODITELJA RAČUNOVODSTVA


N A T J E Č A J

za izbor jednog radnika na radno mjesto 

VODITELJA RAČUNOVODSTVA (m/ž)

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjesecI.

Uvjeti:

  • Stručna sprema: diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij odnosno VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, studij ekonomskih znanosti
  • Najmanje 3 godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
  • Znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika u čitanju i pisanju (razina B2)
  • Znanje rada na PC-u u Windows radnoj okolini

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku dokaza o stručnoj spremi i traženim znanjima
  • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu, na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Muzeja za umjetnost i obrt.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10, 10000 Zagreb, u vremenskom razdoblju od 05. ožujka 2021. do 15. ožujka 2021. s naznakom: „za natječaj – voditelj računovodstva“.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

 


Završeni natječaji


Objava javnog nadmetanja za prodaju kombi vozila II

Zapisnik nakon isteka roka za predaju ponuda za prodaju rashodovanog kombi vozila

Objava javnog nadmetanja za prodaju kombi vozila

PR obrazac, MUZEJSKI PEDAGOG, PRIPRAVNIK

PR obrazac, ADMINISTRATIVNI KORESPODENT

PR obrazac, KUSTOS

Natječaj za imenovanje RAVNATELJA (10.-25.5.2019.)

Natječaj za KUSTOSA U ZBIRCI asistent na projektu EU

Natječaj za KUSTOSA U ZBIRCI

Natječaj za radno mjesto RRODAVAČA/PRODAVAČICE u muzejskom dućanu

Natječaj za radno mjesto KUSTOSA U ZBIRCI

Natječaj za radno mjesto RESTAURATORA

Natječaj za radno mjesto VODITELJA ODRŽAVANJA OBJEKATA

Stručno osposobljavanje za zvanje KUSTOSA

Prijava potrebe za polaznikom stručnog osposobljavanja za knjižničara 

Prijava potrebe za polaznikom stručnog osposobljavanja za kustosa

Prijava potrebe za polaznikom stručnog osposobljavanja za informatora

Natječaj za muzejskog tehničara-vatrogasca

Poništenje natječaja za muzejskog tehničara-vatrogasca

Tekst natječaja za muzejskog tehničara-vatrogasca II