Zbirka namještaja

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Vanja Brdar Mustapić, muzejska savjetnica

e-mail:
vanja.brdar.mustapic@muo.hr

 

PRETRAŽI ZBIRKU:

 

Zbirka namještaja, najveća i najpotpunija ove vrste u Hrvatskoj, broji gotovo 2000 predmeta u stilskom slijedu od gotike do suvremenog dizajna te čini okosnicu muzeološke koncepcije stalnog postava (1995.).

Profani namještaj domaće i većinom strane poizvodnje (Austrija, Njemačka, Italija, Francuska, Engleska…) skupljan je uglavnom na našem području i upotrebljavan u domaćoj sredini te svjedoči o visokoj kulturi stanovanja plemićkih i građanskih obitelji u Hrvatskoj u proteklim stoljećima.

Sačuvano je malo primjeraka gotičkog stila, ali već na temelju renesansne građe možemo pratiti tipološki razvoj namještaja (škrinja, stolac, naslonjač, stol, dressoir, kabinetski ormar-studiolo…)

Iz bogate i kvalitetne barokne produkcije svakako treba istaknuti kolekciju kabinetskih ormarića, specifične vrste namještaja 17. stoljeća, ali i reprezentativne ormare, tabernakul-ormare, namještaj za sjedenje raznih provenijencija. Najreprezentativniji komadi namještaja rokokoa u fundusu izrađeni su u Veneciji i Francuskoj.

Iz razdoblja klasicizma sačuvan je veći broj predmeta koji predstavlja realno stanje proizvodnje u Hrvatskoj, pa je sukladno tome domaća produkcija brojnije zastupljena, dok se u fundusu ističe i reprezentativni empirski namještaj iz dvorca Opeke.

U zbirci se čuva velik broj primjeraka bidermajerskog namještaja od kojih su mnogi rad domaćih majstora-stolara. Istaknimo signirani i datirani ormar, majstorsko djelo Varaždinca Antuna Gogera iz 1833. godine, kao i njemu atribuiranu salonsku garnituru, radove izložene u stalnom postavu, te namještaj Zagrepčanina Miroslava Eisenhutha.

U drugoj polovini 19. stoljeća simultano se prepliću historijski stilovi, što ilustrira nekoliko kompleta salona, blagovaonica, spavaćih soba i pojedinačnih primjeraka, bilo industrijske ili ručne proizvodnje. Skupina replika gotičkog i renesansnog namještaja jedna je od najranijih akvizicija za ovu zbirku s kraja 19. stoljeća, u skladu s profilom Muzeja i nabavnom politikom tog vremena. U to vrijeme razvija se i djelatnost Obrtne škole.

Secesijski namještaj u fundusu prezentira oba njezina vida – florealni i konstruktivni – i to kvalitetnim namještajem izvedenim po nacrtima čuvenih stranih (H. van de Velde, J. Hoffmann, J. M. Olbrich) i domaćih arhitekata (V. Kovačić, I. Fischer…). Dok je vrijeme između dva rata, kao zbir različitih stilskih tendencija objedinjenih pod pojmom art déco, zastupljeno s relativno malim brojem primjeraka od kojih se ističe, primjerice, naslonjač izveden u Obrtnoj školi u Zagrebu prema nacrtu Srećka Sabljaka i izložen na Međunarodnoj izložgi u Parizu 1937., suvremeni materijal čine vrhunska postignuća stranih (Le Corbusier, A. Aalto, O. Mourgue…) i hrvatskih dizajnera (B. Bernardi, V. Richter, R. Nikšić, B. Murković, Z. Marohnić…).

 

Collection of Furniture, the largest and most complete of its kind in Croatia, by having nearly 2000 items from Gothic to contemporary design represents the backbone of the museological concept of the permanent exhibition (1995).

Secular furniture of domestic and most foreign origin (Austria, Germany, Italy, France, England…) collected and used mainly in our area bears witness to the high culture of living of the noble and middle-class families in Croatia in the past centuries.

Only several items of the Gothic style are preserved, but already on the material from the period of Renaissance  the typological development of furniture can be traced (chest, chair, armchair, table, dressoir, studiolo cabinet…)

From the rich and baroque quality productions stands out the collection of cabinets, a specific type of furniture of the 17th century, but also representative cabinets, tabernacle-cabinets, furniture for seating of various provenance. The most representative pieces of furniture in the Rococo holdings are made in Venice and France.

From the period of Classicism more items are preserved which represent the real situation of production in Croatia, and accordingly domestic production is represented in greater number.

Apart from modest domestic variants of style, representative Empire furniture from the castle Opeka can be highlighted.

The collection keeps a large number of Biedermeier furniture. For the first time in the history of furniture design in Croatia, local craftsmen-carpenters dominate, which is reflected in the holdings. A valuable example is the signed and dated wardrobe masterpiece from Varaždin made by Antun Goger in 1833, drawing room set attributed to him, exhibited in the permanent collection, and Miroslav Eisenhuth’s furniture.

In the second half of the 19th century historical styles simultaneously intertwine, which is illustrated by several drawing room suites, dining rooms, bedrooms and single items, of either industrial or manual production. A collection of replicas of Gothic and Renaissance furniture is one of the earliest acquisitions for this collection from the late 19th century, in accordance with the character of the Museum and the acquisition policy of the time. At this time develops the activity of the Crafts School as well.

The museum’s Art Nouveau furniture presents both variants of this style – floral and geometric – and this with quality furniture designed by the famous foreign (H. van de Velde, J. Hoffmann, J.M. Olbrich) and local architects (V. Kovačić, I. Fischer … ). While the period between the wars, as a sum of different stylistic tendencies unified under the term Art Déco, is represented by a relatively small number of items of which stands out, for example, the chair manufactured in the Crafts School in Zagreb, according to the draft of Srećko Sabljak and exhibited at the International Exhibition in Paris in 1937, contemporary material is made of supreme achievements of foreign (Le Corbusier, A. Aalto, O. Mourgue…) and Croatian designers (B. Bernardi, V. Richter, R. Nikšić, B. Murković, Z. Marohnić …) .