Vila baruna Vladimira Vranyczanyja u Laduču, arhitektonski nacrt, Otto von Hofer, Beč ili Zagreb, 1881.-1884., MUO-443271