Vaza, staklana Osredek, Hrvatska, 1901. – 1904., MUO-009673