Pianino, M. Heferer udova i sin, Zagreb, oko 1900., MUO-45990