Vila Deutsch, Zagreb (arhitektonska fotografija), Hugo Ehrlich, Zagreb, 1920., MUO-44397