Arhitektonski crtež, Rudolf Lubynski, Zagreb, 1903., MUO-28849